روانشناسی

آموزشی - تربیتی

روانشناسی شادی

چند بار از دوستان خود شنیده اید:

"اگـر مـن مـرد ایـده آل زنـدگی ام را پیدا کنم، از آن به بعدشـاد خـواهـم بـود." امـا خـوشحالی موقعیتی نیست که شـما بـرای آن انتظار بکشید. شادکامی احساس رضایت از خودتان، جایی که در آن هستید و مکانی که می خواهید بروید، است. در مورد هیچ کس جز خود شما نیست و هیچ نیازی به تایید و اجازه دیگران هم ندارد. شادی یکی از معدود مواردی است که شما می توانید کنترلی کامل و همه جانبه بر روی آن داشته باشید. البته شاید رسیدن به شادکامی تا حدودی مشکل به نظر رسد اما به هر حال هیچ کس جز خودتان نمی تواند کاری در این خصوص انجام دهد.

ديويد مايرز ، نويسنده کتاب « به دنبال شادکامي ؛ چه کسي شاد است و چرا ؟ » شادکامي را چنين تعريف مي کند  حس خوشي ؛ احساس اينکه زندگي درکل ، به خوبي و خوشي ادامه مي يابد

او مي نويسد که اين احساس ، از طريق رسيدن به چيزهاي خيلي زياد و برجسته به دست نمي آيد ؛‌بلکه ، لذت هاي کوچک ، بيشتر مي توانند ما را شادمان سازند.

مطالعات و پژوهش هاي روان شناسان در سا ل هاي اخير ، نشان مي دهد که اگر مردم ، عوامل شادکامي نسبتاً پايدار ( مانند همسر يا دوستاني مهربان و حمايت کننده ، شغلي سالم و سازنده ، برنامه تفريحي لذت بخش و منظم ) را با شادي هاي کوچک و گذرا ( نظير گرفتن نمره خوب يا تشويق کاري ، رفتن به گردش يا مسافرتي کوتاه مدت ) بياميزند ، به بالاترين درجه شادکامي نائل مي شوند، مدت هاست که ثابت شده خوشبختي به پول و امکانات زياد ، موقعيت اجتماعي بالا ، زن يا مرد بودن ، از نژاد خاص بودن ، برخورداري از چهره زيبا و ... بستگي ندارد ؛ چرا که اگر نگوييم بسياري از دارندگان عوامل ياد شده ، داراي گرفتاري ها و رنج هاي فراوان تري از مردم عادي هستند ، مي توان گفت که از نظر شادي پايدار و دروني ، امتيازي بر ديگران ندارند . پس شادکامي به چه خصوصيات وعواملي مربوط است ؟

پژوهش هاي تجربي ، بر صفات معيني از شخصيت ، شغل متناسب با مهارت ها ، پيوندهاي صميمانه دوستي و ايمان مذهبي تأکيد مي کنند .در ميان صفات و خصلت هاي شخصيت ، اعتماد به نفس بالا ، خوش بيني ، برون گرايي و احساس و باور کنترل داشتن بر خود ، اهميت بيشتري دارند ،  شادي ، تنها يک حالت رواني يا ذهني نيست ؛ بلکه به وضعيت مغز نيز ارتباط دارد . دانشمندان عصب شناس ، پي برده اند که ترکيبات شيميايي و کارکرد مغز کساني که داراي خلق شاد ، افسرده ، خشمگين و ... هستند ، با هم تفاوت دارد . شادکامي ، هم در زنان و هم در مردان به منطقه جلويي قشر مخ ، مربوط مي شود ؛ گر چه در حالت غمگيني ، وسعت اين منطقه مغزي در زنان ، بيشتر از مردان است  ، شادکامي ، علاوه بر تغييراتي که در قسمت هاي شيميايي مغزايجاد مي کند ، بر کارکرد آن نيز تأثير مي گذارد . در يک آزمايش معلوم شد که تفاوت افراد در پردازش اطلاعاتي که در زمينه ناميدن و تشخيص کلمات به آنها داده شده است به ميزان حالات شادي آنها بستگي دارد

* شوخ طبعي و سلامت روان

روان شناسان نامدار ، آن گاه که درباره سلامت روان بحث مي کنند ، شوخ طبعي را يکي از ويژگيهاي مهم افراد سالم مي شمرند . براي نمونه به ديدگاه آبراهام مازلو روان شناس معروف معاصر ، اشاره مي کنيم . مازلو نيازهاي اساسي انسان را به صورت سلسله مراتبي از پايين به بالا ، مطابق شکل زير تعريف کرده است

اين سلسله مراتب را مي توان همچون نردباني پنداشت که همه ما پيش از رفتن به پله دوم آن ، بايد پاي خود را روي پله اول بگذاريم و پيش از رفتن به پله سوم ، بايد پايمان را روي پله دوم قرار دهيم و همين طور تا بالاترين پله . به عبارت ديگر ، شرط دست يافتن به عالي ترين نيازها ( يعني خودشکوفايي ) ، ارضاي نيازهاي پايين تر است

خودشکوفايي يا ( تحقق خود ) را مي توان بالاترين مرتبه کمال دانست . کساني که به اين مرتبه برسند ( يعني آنها که نيازشان شکوفا کردن تمام استعدادهاي خدادادشان است ) ، طبق طرح مازلو ، نيازهاي سطوح پايين ترشان ، يعني نيازهاي جسماني ، ايمني ، محبت ، احترام ، دانستن و زيبايي را برآورده ساخته اند . آنها روان رنجور و درمانده نيستند و از بلوغ ، پختگي ، سلامت و آرامش برخوردارند و مي دانند که کيستند و به کجا مي روند

"مازلو" ، ويژگي هاي زير را مهم ترين خصوصيات خواستاران تحقق خود مي داند

 ادراک صحيح واقعيت -

 پذيرش کلي طبيعت ، ديگران و خويشتن -

 خودانگيختگي ، سادگي و طبيعي بودن -

 توجه به مسائل بيرون از خويشتن ، وظيفه شناسي و فداکاري-

 نياز به خلوت و استقلال-

 واکنش مستقل و متکي بودن به انگيزه هاي دروني -

 تازگي مداوم تجربه هاي زندگي -

 تجربه هاي عارفانه -

 نوع دوستي و احساس همدلي با جامعه انساني -

 داشتن روابط متقابل با ديگران -

اهميت دادن به هدف ، بيش از وسيله و قدرت تشخيص خير از شر -

 شکيبايي ، بردباري و مردمگرايي -

 حس طنز و شوخي مهربانانه -

 آفرينندگي و ابتکار-

 مقاومت در برابر فرهنگ پذيري و فشار هاي اجتماعي-

مازلو معتقد است که شوخ طبعي افراد کاملاً سالم ، با شوخي کردن و خنديدن افراد عادي تفاوت دارد . اشخاصي که از سلامت روان کمتري برخوردارند ، به سه گونه شوخي مي خندند 

 شوخي خصمانه که لازمه اش آزار کسي است  -

 شوخي برتري طلبانه که به تحقير شخص يا گروهي ديگر مي پردازد -

 شوخي عصيان در برابر قدرت که نشانه هاي ضعف و وقاحت را با خود دارد -

شوخي خواستاران خودشکوفايي ، در عين اينکه فيلسوفانه است و به کل انسانها بازمي گردد ( نه به يک فرد خاص ) ، غالباً  طنزي است آموزنده و علاوه بر خنداندن ، نکته اي در آن هست ؛ طنزي است انديشمندانه که به جاي خنده بلند ، تبسم و سرتکان دادني حاکي از فهم و ادراک را در پي خود مي آورد . اين گونه طنز تنها مورد تحسين کساني قرار مي گيرد که به همان پايه ،‌از سلامت روان برخوردار باشند

پژوهش هاي اخير ، ثابت کرده است که شوخي هاي سالم ، يکي از بهترين راههاي مقابله با فشارهاي زندگي است . خنده ، بر فعاليت سازنده قلب مي افزايد ، امواج مغزي را نظم مي بخشد ، ريتم هاي تنفسي را اصلاح مي کند و ادراک از درد را کاهش مي دهد .

شوخي و خنده اي که از انگيزه هاي سالم بر مي خيزد ، تراوش هورمونهاي مربوط به فشار رواني را کم مي کند و توان سيستم ايمني بدن را بالا مي برد . از اين رو ، حتي در بيماري هاي وخيم و مهلک ، شوخ طبعي کمک مي کند تا بيمار با شادي و آرامش بيشتري زندگي خود را سپري کند

بذله گويي ، خنديدن و خنداندن ،‌ راههاي مثبتي براي ابراز هيجانهاي خوشايند و نيز عوامل مؤثري براي غلبه بر ترس و ترديدها هستند . با شوخ طبعي متعادل و درست ، مي توان با ديگران پيوند دوستي برقرار کرد و از شعله ور شدن زبانه خشم ، جلوگيري نمود ؛ چرا که غيرممکن است خنده و خشم را با هم بياميزيم و در حال بذله گويي بر سر کسي فرياد بکشيم .

تصورات نادرستی که باعث از بین رفتن شادی می شوند.

دلیل ناراحتی و بدبختی بسیاری از مردم چیست؟ دلایل بسیار زیادی وجود دارد اما بدون شک درصد بسیار زیادی از آن باز می گردد به رسانه های گروهی و مردم اطراف ما، زیرا آنها همیشه به ما القا می کنند که ناراحت هستیم و از زندگی خود آنطور که باید و شاید راضی نیستیم. به ما دیکته می شود که باید چه انتظاراتی در زندگی خود داشته باشیم، چگونه احساسات خود را بروز دهیم و چه موقع شرایط زندگی مناسب است. باید سعی کنید تا طرز فکر خود را تغییر دهید. در این قسمت به 2 نمونه از مهم ترین تصورات نادرستی که باعث عقب نگه داشتن ما در زندگی می شوند اشاره می کنیم.

تصور1- شما برای شاد زیستن به شخص دیگری نیاز دارید .

شاید بزرگترین دروغ دنیا همین باشد ولی متاسفانه بیشتر افراد به این مسئله اعتقاد دارند. آیا اگر کسی که خیلی خاص و استثنایی است تمام وقت خود را با شما صرف کند و همیشه با شما باشد آنگاه خوشحال و سعادتمند می شوید؟ غلط، اگر کسی؟! هیچ کس بهتر از دیگری نیست. البته از این قسمت نباید برداشت نادرست کنید. برقراری ارتباط با یک مرد ایده آل تجربه ای است که در شما تاثیر مثبت می گذارد و هر چقدر که برای آن رابطه تلاش کنید ارزش دارد. اما اگر شما صرفا به دنبال مردی هستید که خلا موجود در زندگی شما را پر کند کاریست غیر ممکن که در آخر هم شما احساس نا امیدی کرده و به پوچی خواهید رسید.

تصور2- اگر بتوانم ازدواج کنم همه چیز درست می شود.

شاید یکی از بزرگترین تصور اشتباه همین باشد. اما فکری است که در هر لحظه به ذهن تعداد بسیار زیادی از خانم ها خطور می کند. فکر می کنید که 2 تا مغز بهتر از 1 مغز کار می کند؟ اگر این چنین بود تمام مشکلات با ازدواج حل می شد. اما خود می دانید که چنین نیست. همسر شما یا همسر آینده تان جزء خدایان افسانه ای نیستند که یک چوب جادویی به دست داشته باشند و تمام مشکلات شما را ناپدید کنند. شاید فریادهای شادی شب عروسی کمی شما را اغفال کند اما تنها برای زمان کوتاهی دوام دارند، هنگامیکه از ماه عسل بازگردید حقیقت در انتظار شما نشسته است.

واقعیت این است که هیچ مردی حال هر چقدر هم که کامل و جذاب باشد به تنهایی قادر به خوشحال کردن شما نیست. شادکامی یک امر فردی است. فقط شما و لحظات زندگی تان هستید، اینکه چه تصوری از خود در ذهنتان دارید، با چه افرادی معاشرت می کنید و نظرتان در مورد شغل و جایگاه شخصیتان در جامعه چیست همه و همه از مواردی هستند که تاثیر بسزایی بر روی خوشحالی شما دارند و هیچ مردی هم نمی تواند چنین چیزهایی را برای شما فراهم آورد، و این خبر بسیار خوبی است زیرا دیگر لازم نیست که شما به انتظار کسی بنشینید. از همین حالا می توانید تلاش برای  شادزیستن را شروع کنید.

روان شناسان معتقدند كه انديشه ها و پندارهاي ماست كه كيفيت زندگي ما را مي سازند، انديشه ها هستند كه موجب موفقيت يا شكست، عامل سلامتي يا مريضي، باعث خوشبختي يا بدبختي  ما هستند. با انديشه هاي مثبت است كه انسان سرشار از شور و شوق و اشتياق، احساس خوشبختي، تندرستي و آرامش مي كند و با افكار منفي است كه احساس شكست، بدبختي، مريضي، بيچارگي و بدبيني مي كند. با انديشه هاي مثبت است كه توانمندي ها، اعتماد به نفس و خودباوري ها قوياً افزايش مي يابند، در حالي كه با افكار منفي احساس ناتواني، حقارت و خودكم بيني ها در انسان تشديد گرديده و در نتيجه بسياري از امراض روحي و جسمي گريبان گير فرد مي شود. جاي تأسف است كه اكثر مردم بدون اين كه خود متوجه باشند، با تكرار انديشه هاي مجرب، انرژي هاي خود را بر ضد خويش به كار برده و سبب بدبختي هاي خود مي شوند!

وقتي انديشه هاي منفي را در سر داريم، آنها را خواسته يا ناخواسته هر روز چند هزار مرتبه تكرار مي كنيم، در نتيجه افكار منفي قوي تر مي شوند و جاي بيشتري در ذهن به خود اختصاص مي دهند در نهايت تمام بخش توليد فكر را تحت نظارت خود مي گيرند و به مجموعه افكارمان، ماهيت منفي مي دهند. با اين روند، بدون اين كه بخواهيم و ندانسته، بخش عظيمي از توانايي هاي (بالقوه و بالفعل) خود را ناتوان ساخته و بيهوده هدر مي دهيم در نتيجه بي حوصله، كم اشتها، پريشان حال، بدخواب و افسرده… مي شويم و به ناراحتي هاي قلبي و عروقي و فشار خون و درد ديگر دچار مي شويم، به عبارت ساده سموم حاصل از نگراني، خشم، ترس، ناكامي و منفي بافي ما را به سوي بيماري و نابودي مي كشاند.انسان براي بقا و بهتر زيستن هميشه تلاش مي كند، در اين حركت مهم ترين مسأله بهره مندي از تفكر مثبت است و اين تلاش، بشر را به سرمنزل آرامش و آسايش جسم و روح سوق مي دهد. گواه آن سفارش بسياري از بزرگان دين است كه انسان را به انديشه مثبت رهنمون كرده اند.

اولین مرحله در راه رسیدن به شادی

اگر در زندگی خود خوشحال نیستید، همین حالا زمان مناسبی است که به چراها و علل مختلف آن نگاهی بیندازید. به چه علت ناراحت هستید؟ آیا تنها و نا امید هستید؟ از چیزی می ترسید؟ احساس عقب ماندگی و بی ارزشی می کنید؟ خشم شما را فرا گرفته است؟ ذهن شما تبدیل به لنگرگاه پشیمانی رها شده؟ برای یک لحظه هم که شده به احساسات درونی خود توجه کنید، همانطور که دکتر "فیل مک گرو" مربی ارتباطات در برنامه تلویزیونی "اپرا" گفته است: "تا چیزی را درک نکنید و نسبت به آن اشراف کامل پیدا نکنید قادر به تغییر آن نخواهید بود."  شاید وقت آن رسیده است تا چیزهایی را که در زندگی باعث رنجش خاطرتان می شود، تشخیص دهید.

پیش از اینکه درگیر یک رابطه شوید به مواردی که باعث ایجاد ناراحتی و نارضایتی در شما می شوند فکر کنید، برای یک لحظه هم که شده کمی خودخواه باشید، به چیزهایی فکر کنید که خودتان از یک رابطه انتظار دارید، به چیزهایی که کمبود آنها را احساس می کنید: صمیمیت، سعادت، خوشبختی و... اگر احساس کردید که به تنهایی نمی توانید از پس چنین اموری برآیید باید به دنبال یک دوست خوب بگردید و نه یک شوهر. این منصفانه نیست از کسی که به تازگی با او آشنا شده اید انتظار داشته باشید که با شما بر روی چنین اموری کار کند. این فکر که او با شما صادقانه برخورد خواهد کرد را از سر بیرون کنید. اما از سوی دیگر یک دوست خوب نه تنها شما را به خوبی می شناسد بلکه به راحتی نیز می تواند شما را دلداری دهد، تشویق و کمک کند و توانایی شما را برای در نظرگرفتن دیدگاههای مثبت و دوست داشتنی افزایش دهد. ارتباط نوپای خود را به خاطر تغییر بحث سر میز شام به یک جلسه روان درمانی نابود نکنید.

 

 

اول باید خودتان را دوست بدارید.

یکی از عوامل کلیدی برای دست یابی به خوشحالی، یافتن صلح و آرامش در درون خودتان است. اگر نظر مثبتی در مورد خودتان داشته باشید، آمادگی بیشتری را برای رویارویی با مشکلات زندگی پیدا می کنید. اگر شما از اعتماد به نفس پایینی برخوردار هستید ( و خیلی از ما اینطور هستیم) اولین چیزی که باید بدانید این است که زندگی خود را بر اساس تقلیدهای کورکورانه از دیگران شکل ندهید. با اعتماد به نفس کامل به جایی روید که خود را دوست داشته باشید و از کاری که انجام می دهید لذت ببرید. اگر شما برای ایجاد الگو از تصویر ذهنی شریک زندگی خود، پدر، مادر و یا کارفرمای خود استفاده می کنید با این کار قدرت بسیار زیادی را در دستان دیگران قرار می دهید.

ارزش ما از طریق رفتارهای شخصی مان مشخص می گردد، از قضاوت موفقیت ها و شکست هایمان، از روی انتخاب های آگاهانه، از روی افرادی که وقتمان را با آنها صرف می کنیم، از رفتار دیگران با ما و ...  برای خود ارزش قائل باشید تا دیگران نیز به شما احترام بگذارند. شما برای رسیدن به اعتماد به نفس راه طولانی را در پیش دارید و ممکن است زخم های قدیمی سفر شما را غیر ممکن سازند. برای من 5 سال طول کشید تا به جایگاهی که در آن احساس شادی و خوشحالی می کنم باز گردم اما ارزشش را داشت. وقتی در مکانی قرار بگیرید که خود را دوست بدارید و برای خود ارزش قائل شوید، در موقعیت فوق العاده ای قرار دارید که رسیدن به موفقیت فردی و یا اجتماعی در آن حتمی است. شما از این طریق آمادگی لازم برای انتخاب شریک مناسب را پیدا می کنید و به نوبه خود نیز می توانید شریک زندگی بهتری باشید. تنها شخصی که می تواند آینده تان را تضمین کند خود شما هستید. بنابراین اگر می خواهید برای باقی عمر خود خوشحال و سعادتمند باشید، همین حالا خود را به صلح و آرامش درونی برسانید. منابع زیر می توانند به شما برای شروع کمک کنند.

طرح سه ميم شادي

خانم" اليزابت هارلوک" ، روان شناس معاصر ، سه « ميم » را عوامل اصلي شادي مي داند 

محبوبيت -

مقبوليت -

موفقيت -  

محبوبيت يعني ديگران را دوست داشته باشيم و دوستمان داشته باشند

مقبوليت يعني مورد پذيرش ديگران بودن و انجام دادن تعهد و مسئوليتي مشخص

موفقيت يعني موفق بودن درکارها ، بخصوص در کار و وظيفه اصلي و داشتن انگيزه موفقيت

هفت ویژگی افراد شاد

آیا تا به حال دقت کرده اید که بعضی افراد بدون توجه به مسائل و مشکلات , چقدر در سر زندگی و شاد بودن تواناهستند؟ تحقیقات نشان می دهد این حالت ذاتی یا خدادادی نیست بلکه یک مهارت است که این افراد ان را در خود پرورش داده اند . شما هم اگر بخواهید می توانید این مهارت را کسب کنید و زندگی خود را لبریز از شادی و نشاط سازید.

**اشخاص شاد با زندگی همراهی می کنند.

هر کسی تقدیری در زندگی دارد و این به عهده خودش است که با قسمت خود بجنگد یا با آن همکاری کند اما ایا این حرف به این معنی است که با قسما خود بجنگند یا با آن همکاری کند. اما ایا این حرف به این معنی است که فرد باید دراز بکشد و بگذارد زندگی روند خود را طی کند؟

مسلما نه! در عوض می تواند روشی در پیش گیرد که به بهترین وجه ممکن با مسایل مواجه شود و حداکثر تلاش خود را در این زمینه نشان دهد در ان صورت متوجه راه های جدیدی می شود و با کشف آن ها انرژی تازه ای کسب می کند . زندگی می خواهد شخص , تقدیر و سر نوشت خود را بفهمد آیا ترجیح نمی دهید به جای جنگ با زندگی کنار بیایید؟

**اشخاص شاد فقط مثبت نمی اندیشند بلکه مثبت عمل می کنند.

مثبت اندیشی مسلما جای خودش را دارد. برای شاد بودن باید افکار خود را عوض کنید. اما منتظر از راه رسیدن احساسات نباشید. اشخاص دارای قدرت کنترل مستقیم بر چگونه عمل کردن و چگونه اندیشیدن خود هستند.  اگر می خواهید شخص شادتری باشید , شادمانه تر عمل کنید. اگر می خواهید شخص مهربان تر و با عاطفه تر عمل کنید. اگر می خواهید منش دوستانه تری داشته باشید دوستانه تر عمل کنید.

احساسات پس از عمل کردن از راه می رسند.

**اشخاص شاد آن چه را که احتیاج دارند طلب می کنند.

همان طور که نعمت ها معمولا از آسمان به زمین نمی افتند, از شکایت کردن نیز چیزی عاید اشخاص نمی شود. اگر به ظرب المثل هر چه بکارید همان را درو می کنید اعتقاد دارید پس به جای شکایت کردن به دنبال خواسته های خود بروید. این اتخاب شماست. می توانید به همین رویه ادامه بدهید, دیگران را متهم کنید و همچنان چیزی عایدتان نشود یا می توانید خیلی راحت آن چه را که خواهید طلب کنید.

**اشخاص شاد مشتاق تغییر هستند.

ثابت ماندن و تغییر نکردن مخالف همه قوانین طبیعت است . اگر تلاش کنید که ثابت اتفاق بیفتید, در این صورت همیشه ناراحت خواهید بود .اگر اجازه بدهید ترس از تغییر کردن شما را متوقف سازد , با محروم شدن از خواسته های خود موافق هستید. شما می توانید بر این باور باشید که تغییر باعث آزار اشخاص می شود و در مقابل آن مقاومت به خرج دهید. یا در عوض می توانید تغییرات را با آغوش باز پذیرا باشید و معتقد باشید که وجود آن ها به شما کمک خواهد کرد. همه این ها بستگی به این موضوع دارد که تصمیم بگیرید کدام عقیده را باور کنید.

**اشخاص شاد به خود اجازه شکست خوردن نمی دهند.

شکست به این معنی نیست که هیچ گاه به هدف خود نرسید و یا دلیلی بر دست کشیدن از هدف نیست به هدف دست نیافتن تنها یک معنی دارد: شما به تمرین و تجربه بیشتری احتیاج دارید و مشتاق اشتباه کردن باشید و تسلیم نشوید. اجازه ندهید یک شکست شما را به گونه ای تحت تاثیر قرار بدهد که همه تلاش های خود را ازبین ببرید و درست مثل یک دونه لذت به خط پایان رسیدن را حس کنید.

**اشخاص شاد در زمان حال زندگی می کند.

اگر نسبت به لحظه حال آگاه هستید و در کنار آن منتظر آینده نیز هستید قادر خواهید بود تا از فرصت ها سود ببرید. اگر با خودخوری غم گذشته را می خورید چشمانتان به روی امکانات و فرصت های حال بسته خواهد بود در عین حال نافع اینده را نیز از دست خواهید داد . زندگی شاد محصول زندگی کردن در لحظه حال است که اگر از آن خوب استفاده بشود تکیه گاه و ضریب اطمینانی برای داشتن آینده ای خوب و فوق العاده است. اشخاص فقط با آن چه که امروز انجام می دهند می توانند آینده خود را تحت تاثیر قرار دهند.

**اشخاص شاد برای اینده برنامه ریزی می کنند.

انسان های شاد می دانند باید تسلط داشتن بر زندگی را تمرین کنند و بر زندگی خود کنترل داشته باشند تا در برابر احساساتی مانند قربانی بودن یا بی دفاع بودن مقاوم باشند. برنامه ریزی در جهت درست انجام دادن کارها امری ضروری است نه این که وقت خود را بر هر چیزی که توجه فرد را به خود جلب می کند, صرف کند.  برای آن چه که برایتان مهم است برنامه ریزی کنید و تصمیم بگیرید تا وقت پول انرژ و منابع محدود خود را برای آن صرف کنید.

بنابراین راه هاي ساده برای این که شادتر زندگی کنیم عبارتنداز:

1 -تمرکز کردن را تمرین کنید

در لحظه باشید به جای این که نگران نتیجه معاینه پزشکی فردا باشید به اینجا و اکنون توجه کنید به غذایی که سر میز شام میخورید و به گفتگو دوستان متمرکز شوید .

2- با صدای بلند بخندید

درست متعاقب یک واقعه شاد و با مزه میزان اندروفین و سایر هورمونهایی که باعث افزایش شادی در بدن میشوند زیاد می شود و میزان هورمونهای استرس زا پایین می اید

 3 – بخوابید

یک چرت روزانه و یا ساعت 8 بعد از ظهر با یک کتاب خوب به خواب رفتن و خاموش کردن چراغ حدود یک ساعت بعد میتواند برای خلق و خوی شما و نگاه شما به زندگی خیلی موثر تر از یک حمام گرم و یا پیام اخلاقی باشد

4 - یک آواز یا آهنگ را زمزمه کنید

مطالعات نشان داده که موسیقی بخش هایی از مغز را که ایجاد شادی می نماید تحریک می کند موسیقی همچنین آرامش بخش می باشد

5_ در کارها نظم و ترتیب داشته باشید :

وقتی همه جا با کاغذو مجلات و چیزهای دیگری پوشیده باشد تقریبا غیر ممکن است که مراقبه کنید . سعی کنید همه چیز مرتب باشد تا بتواند تمرکز داشته باشید

6 _ فقط بگوئید نه

فعالیت هایی را که لازم نیستند و از انها لذت نمي برید حذف کنید . استعفا دهید و بگذارید کس دیگری ان کار را انجام دهد

7- یک لیست تهیه نمائید

هیچ چیز مانند این که کارهای خود را یاد داشت نمائید به شما کمک نمی کند تا افکار خود را سازماندهی نمائید و اضطراب خود را کاهش دهید .

8-  در هر زمان فقط یک کار را انجام دهید و بر روی آن تمرکز نمایید :

سعی کنید چند کار را همزمان با هم انجام ندهید تا بتوانید روی یک کار متمرکز داشته باشید .روانپزشکان دریافتند انجام چند کار همزمان میتواند فشار خونی افراد را بالا ببرد .

9- باغبانی کنید

هوای تازه و ورزش نه تنها استرس را کاهش میدهد  و احساس سلامتی می اورد  بلکه موفقیتی که از پاک کردن علف های هرز و یا تماشای دانه هایی که تبدیل به گل می شوند می تواند روحیه شما را برای یک زندگی سالم تقویت کند

10-  هوا را خوشبو کنید

تحقیقات نشان می دهد که عطر درمانی در کاهش استرس  موثر می باشد .

11-  داوطلب کمک به دیگران شوید

کمک به دیگران شما را قادر می سازد تا مشکلات خود را بهتر درک کنید و همچنین تعامل اجتماعی برایتان فراهم می سازد . یک بررسی نشان داده کمک به دیگران شش جنبه شادی * رضایت از زندگی * سلامت روان * عزت نفس * احساس کنترل بر روی زندگی و سلامت جسمانی را بهبود می بخشد .

12-  به روابط نزدیک و صمیمی اهمیت دهید

13- از روان خود مراقبت نمائید

14- نعمت های خود را حساب کنید .

15- افکار منفی اتوماتیک خود راتحت کنترل در آورید.

16- بدانید خوشبختی مقصد نیست ، خوشبختی همین لحظاتی است که به امید آینده طی می کنید.

17- ثانیه های عمر خود را در حسرت گذشته وامید به آینده سپری نکنید ، فقط در حال زندگی کنید.

18- به ارزش های اخلاقی خود معتقد باشید وبه آن عمل کنید.

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۸۷ساعت 17:3  توسط زهدی  |